Formularz reklamacji

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY ………. /………./……… Sporządzony w dniu ……………………………..

WYPEŁNIA NABYWCA (wypełnić wyraźnie drukowanymi literami) Imię i nazwisko nabywcy i dokładny adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………..………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………………

Data nabycia towaru …………………………..

Nr paragonu/dowodu zakupu*………………………………………………………………………….

Rodzaj towaru ………………………………………………………..

Typ\model ……………………………………………………………………………….. Cena …………………………..

Data i okoliczności stwierdzenia wady: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dokładny opis wad/ sposób konserwacji produktu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ŻĄDANIE KLIENTA*: 󠆺 naprawa 󠆺/ obniżenie ceny/ odstąpienie od umowy – zwrot ceny

Uzasadnienie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 󠆺

Sposób powiadomienia nabywcy o decyzji: list, e-mail, sms

Administratorem danych osobowych jest Wacław Niedzielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229 (dalej „Administrator”): Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia i realizacji reklamacji. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli: nasi pracownicy, współpracownicy oraz podmioty współpracujące jak firmy będące właścicielem marki, której produktu dotyczy reklamacja, firmy logistyczne i informatyczne. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia i realizacji reklamacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres email: info@lordoza-komfort.com

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. podanych w formularzu powyżej, w tym dotyczących stanu zdrowia, przez Wacława Niedzielskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229, w celu przeprowadzenia procesu reklamacji

 

____________________________________________ ___________________

CZYTELNY PODPIS NABYWCY                                                                    DATA

 

WYPEŁNIA SPRZEDAJĄCY

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od przyjęcia poprawnie wypełnionego wniosku. Decyzja:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Opinia pracownika / rzeczoznawcy:        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kwota zatwierdzona do wypłaty:…………………………PLN

W dniu ……………………………….

□Dokonano zwrotu kwoty w wysokości …………

□ Dokonano naprawy wadliwego produktu i odesłano go do klienta

□ Dokonano odesłania produktu z reklamacji – reklamacja nieuwzględniona

 

______________________

PODPIS SPRZEDAJĄCEGO

Koszyk ( 0 )

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

X