Regulamin Portalu

Regulamin Portalu

Lordoza-komfort.com

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego działającego pod adresem lordoza-komfort.com („Portal”).
 3. Portal jest własnością Wacława Niedzielskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229.
 4. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie Regulaminu Portalu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Portalu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Portalu znajduje zastosowanie do Portalu jak i do poszczególnych usług w nim oferowanych, chyba że do tychże usług zastosowanie mają postanowienia innych umów lub regulaminów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, w szczególności Regulamin Sklepu.
 6. Regulamin Portalu udostępniony jest nieodpłatnie w Portalu, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 7. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Portalu następujących treści:
 8. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych właściciela Portalu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,
 9. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Administrator                                               Wacław Niedzielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229

Cookie                                                              pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika;

Hasło                                                                hasło dostępu do Portalu ustanowione przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu do Portalu;

Login                                                                 nazwa Użytkownika służąca do zalogowania się do Portalu;

Kodeks Cywilny                                            ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto                                                               prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Loginem) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu;

Prawo telekomunikacyjne                      ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.);

Regulamin Sklepu                                       Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod domeną: lordoza-komfort.com/sklep;

Regulamin Portalu                                      niniejszy regulamin korzystania z Portalu;

Rejestracja                                                     proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Portalu;

Portal                                                               system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem lordoza-komfort.com, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do komunikacji z Użytkownikami oraz prowadzenia sprzedaży produktów na odległość;

Sklep Internetowy                                      Sklep Internetowy prowadzony przez Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi Portalu;

Usługi                                                               Usługi świadczone przez właściciela Portalu na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, tj. usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.);

Usługobiorca                                                 osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu;

Usługodawca                                                Wacław Niedzielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229

Użytkownik                                                   każdy podmiot korzystający z Portalu i narzędzi Portalu, w tym ze Sklepu Internetowego.

 

 • RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PORTALU
  1. Świadczenie usług elektronicznych, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Usługobiorca może korzystać w szczególności z następujących usług:
 1. usługa informacyjna umożliwiająca przeglądanie, odczytywanie i zapisywanie udostępnionych w ramach Portalu informacji m.in. odnośnie oferowanych produktów, działalności Usługodawcy, promocjach, materiałach edukacyjnych;
 2. usługi prowadzenia Konta polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy założenie oraz korzystanie z zindywidualizowanego Konta;
 3. usługi formularza zamówienia polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienia stosownych formularzy;
 4. usługi wyszukiwarki umożliwiająca wyszukiwanie określonych treści na stronie internetowej Portalu;
  1. Umowa o świadczenie usługi informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na stronę lordoza-komfort.com bądź dowolną podstronę i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron przez Usługobiorcę.
  2. W przypadku usług innych aniżeli usługa informacyjna, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, chyba że Regulamin Portalu przewiduje inną chwilę zawarcia lub zakończenia trwania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
  3. Usługi wskazane w ust. 2 powyżej świadczone są bezpłatnie przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

 

 1. PROCEDURA REJESTRACJI KONTA
  1. Proces Rejestracji w Portalu jest dobrowolny i nie stanowi warunku korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
  2. Założenie Konta w Portalu wymaga podania wszystkich danych zawartych w formularzu rejestracji do Portalu, tj. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, a także złożenia oświadczeń wskazanych w formularzu rejestracji, tj. oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią i akceptacją postanowień Regulaminu Portalu oraz Polityką Prywatności.
  3. W procesie Rejestracji Konta Użytkownik może zaznaczyć Zgodę Marketingową, wybierając odpowiedni checkbox.
  4. W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe.
  5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi osoba wprowadzająca te dane.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
  7. Po zakończeniu procesu rejestracji na adres mailowy podany w procesie rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie założenia Konta.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
  1. Portal zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści, które są prezentowane w Portalu, wyłącznie do własnego użytku.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Portalu w dowolnym momencie.
  4. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec Usługodawcy przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
  5. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
   1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 KB dla Użytkownika);
   2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
   3. przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0), monitor o rozdzielczości 1024×768, włączona obsługa Java Script.
  2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wacław Niedzielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON:
  2. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: lordoza-komfort.com/politykaprywatnosci
  3. Przed skorzystaniem z narzędzi Portalu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z powyższym dokumentem.
  4. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu i Polityki prywatności oraz Polityki cookie.

 

 • PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
  1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Portalu (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Portalu przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.
  2. Korzystanie przez użytkownika z Portalu (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów.
  3. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami. Poza określonymi prawem przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Portalu (w całości lub części). Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Portalu bez pisemnej zgody Usługodawcy oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

 1. WYPOWIEDZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I REKLAMACJE
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lordoza-komfort.com lub też pisemnie na adres: Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno.
  3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  6. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę powinny być przesyłane pocztą na adres: Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, lub pod adres e-mail: info@lordoza-komfort.com oraz powinny zawierać: imię, nazwisko, adres oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
  7. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a o sposobie jej rozpatrzenia zainteresowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni odpowiednio pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin Portalu może ulec zmianie, w szczególności w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych Usług.
  2. Zmieniony Regulamin Portalu zostanie umieszczony na stronach Portalu wraz z informacja o zakresie zmian i dacie wejścia w życie zmian Regulaminu.
  3. Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu Portalu nie będzie miał możliwości korzystania z Usług.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Portalu – stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.04.2022.

Koszyk ( 0 )

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

X