Regulamin sklepu internetowego Lordoza-Komfort

Regulamin sklepu internetowego Lordoza-Komfort

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem lordoza-komfort.com jest Wacław Niedzielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229.
 2. Sklep jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży na odległość, jak również świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie pod adresem: lordoza-komfort.com/regulamin w formie która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 4. Niniejszy Regulamin należy czytać z Regulaminem Portalu dostępnym pod adresem: lordoza-komfort.com/regulaminportalu
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 6. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania ze Sklepu Internetowego i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujących treści:
 1. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu Internetowego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,
 2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Dzień Roboczyjeden dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz Zamówieniausługa elektroniczna świadczona w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiająca złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie formularza elektronicznego danymi osobowymi Klienta;

Klient osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Konsumentosoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kontoindywidualny panel administracyjny Usługobiorcy dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

Kupujący Klient oraz Konsument łącznie;

Produktprzedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego;

Regulaminniniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Regulamin Portaluregulamin określający zasady korzystania z Portalu, dostępny pod adresem: lordoza-komfort.com/regulaminportalu;

Portal system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem lordoza-komfort.com, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do komunikacji z Usługobiorcami oraz prowadzenia sprzedaży Produktów na odległość;

Sklep Internetowysklep internetowy dostępny pod adresem lordoza-komfort.com/sklep; 

SprzedawcaWacław Niedzielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229;

Stronastroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Stron – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie; 

Umowaumowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługobiorcakażdy podmiot korzystający z Portalu;

Zamówieniezłożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem Formularza Zamówienia.

 1. PRODUKTY 
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej lordoza-komfort.com/sklep, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Wszelkie szczegółowe informacje o Produktach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Portalu zdjęcia i opisy Produktów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 6. Ilość i rodzaj Produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym.
 7. Wybrane Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są objęte ochroną prawną z patentu.
 8. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów, w tym również ich projektów i opracowań może stanowić naruszenie praw z patentu lub autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.
 9. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

 

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRODUKTY 
 1. Klient może złożyć Zamówienie korzystając z Konta, po uprzednim zalogowaniu się albo złożyć Zamówienie nie posiadając Konta.
 2. W stosunku do Klientów posiadających Konto – Formularz Zamówienia wypełnia się automatycznie o dane osobowe Klienta, bez konieczności każdorazowego podawania danych i akceptacji wskazanych poniżej.
 3. W stosunku do Klientów nieposiadających lub niekorzystających z Konta w procesie składania Zamówienia – Klient zostanie każdorazowo zobligowany do wypełnienia Formularza Zamówienia, tj. podania i rejestracji swoich danych i potwierdzenia zapoznania się z dokumentami wskazanymi w ust. 9 poniżej.
 4. W celu założenia Konta Klient jest zobowiązany dokonać rejestracji danych w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego oraz wybrać nazwę – login, pod którą chce występować w Sklepie oraz hasło dostępu do systemu i swojego Konta, zgodnie z Regulaminem Portalu.
 5. Dokonywanie Zamówień z wykorzystaniem Konta może wiązać się z dodatkowymi korzyściami dla Klienta, o czym Klient będzie każdorazowo powiadomiony przez zakończeniem składania Zamówienia.
 6. W procesie składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – zaznaczając odpowiedni checkbox.
 7. W celu złożenia Zamówienia na Produkty, Klient zobowiązany jest do wyboru danego produktu z oferty dostępnej aktualnie w Sklepie Internetowym oraz wypełnienia Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia na Produkty jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty kwoty określonej w Zamówieniu.
 8. Podanie w ramach składania Zamówienia danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży i realizacji Zamówienia.
 9. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu, Regulaminu Portalu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookie.

 

 1. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz adresu jaki ma zostać umieszczony na dokumencie sprzedaży, a także sposobu i formy płatności za dane Zamówienie.
 2. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji (co równoważne jest z jego anulowaniem) jeśli w Formularzu Zamówienia będą znajdowały się niepełne lub niekompletne dane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wyżej Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od anulowania Zamówienia – zwrócić otrzymaną od Klienta płatność.
 3. Zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Produkt jest dostępny.
 4. W momencie, kiedy Produkt nie jest dostępny – Klient otrzymuje niezwłocznie informację zwrotną o przybliżonym terminie dostępności Produktu. W takim wyżej wypadku Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia, zaś Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od rezygnacji – zwrócić otrzymaną od Klienta płatność.
 5. Do każdego Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym jest wystawiany paragon lub na żądanie Klienta wyrażone w Formularzu Zamówienia – faktura VAT. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument sprzedaży (paragon, faktura VAT, faktura imienna) jest wysyłany do Kupującego w formie elektronicznej. E-mail z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT, faktura imienna) jest wysyłany do Kupującego po realizacji wysyłki ze Sklepu Internetowego.
 6. Po wysłaniu Zamówienia i zapłacie kwoty wskazanej na Zamówieniu – Kupujący otrzymuje w formie wiadomości e-mail – potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem oraz dalsze wiadomości e-mail potwierdzające status realizacji Zamówienia.
 7. Zmiany w Zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do momentu przekazania Produktów do wysyłki, o czym Kupujący informowany jest wiadomością e-mail.
 8. W celu dokonania zmiany w Zamówieniu konieczny jest kontakt ze sklepem za pomocą wiadomości email na adres: info@lordoza-komfort.com.
 9. Po przekazaniu Produktu do wysyłki – nie ma możliwości wprowadzenia zmian do Zamówienia.

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI

Zapłata za Zamówienie może być dokonana przez Klienta w jeden z niżej wskazanych sposobów:

 1. płatność kartą kredytową przez Internet – zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 2. płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych – zamówienie opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 3. płatność BLIK – zamówienie opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności mobilnych oraz banku Klienta;
 4. płatność przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Dane do przelewu: [ 50 1020 1169 0000 8302 0012 3679 . ] tytułem: [numer zamówienia].
 5. płatność przy odbiorze dostępna jedynie w przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienia jako sposobu dostawy zamówienia;
 6. płatność w formie rat udzielanych za pośrednictwem internetu, wówczas Klient jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza niezbędnego do uzyskania finansowania w  postaci rat udzielanych za pośrednictwem internetu prowadzonego przez podmiot zewnętrzny i niezależny od Sprzedawcy, za którego działania Sprzedawca nie odpowiada. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika. Szczegółowe zasady korzystania z płatności w formie rat zostały określone przez podmiot zewnętrzny i niezależny od Sprzedawcy, za którego działania Sprzedawca nie odpowiada.

 

 1. SPOSOBY I KOSZTY WYSYŁKI

 

 1. Klient może zamówić Produkty i dokonać ich odbioru osobistego w Dniu Roboczym po uprzednim kontakcie telefonicznym ze Sprzedawcą pod numerem:691 756 440 ____ pod adresem: ul. Puławska 95 lok. 2, 02-595 Warszawa lub zamówić Produkt z dostawą.
 2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Sposoby i koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy: „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym ma możliwość wyboru formy dostawy Produktu spośród wymienionych poniżej, tj.:
  1. Kurier DPD 
  • przesyłka kurierska DPD- _w cenie produktu__ zł

 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Czas realizacji Zamówienia to czas jaki jest potrzebny na przygotowanie Produktu do wysyłki.
 2. Czas realizacji Zamówienia dotyczy tylko Dni Roboczych.
 3. Czas realizacji Zamówienia na Produkty zależy od dostępności komponentów do wytworzenia Produktu u Sprzedawcy i przedstawia się następująco:
 1. Do 14 Dni Roboczych w przypadku dysponowania przez Sprzedawcę wszystkimi komponentami potrzebnymi do wytworzenia Produktu w momencie złożenia Zamówienia;
 2. W przypadku braku u Sprzedawcy komponentu niezbędnego do wytworzenia Produktu w  momencie składania Zamówienia lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, które uniemożliwiają realizację Zamówienia w terminie wskazanym w  punkcie a powyżej – Sprzedawca ustali termin realizacji indywidualnie z Klientem w  terminie do 5 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 1. Czas realizacji Zamówienia na Produkty rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy zapłaty ceny za Zamówienie bądź po uzyskaniu potwierdzonej autoryzacji od operatora obsługującego płatności internetowe (w tym płatności ratalne). Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów, którzy wybrali formę płatności przy odbiorze osobistym/płatności za pobraniem, w omawianym przypadku czas realizacji rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone przez Klienta.
 2. Czas dostarczenia przesyłki z Zamówieniem jest zależny od wyboru formy dostarczenia Produktów i jest niezależny od Sprzedawcy, lecz od przewoźnika.
 3. Na czas dostawy przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki. Zarówno czas realizacji Zamówienia, jak i czas dostawy określone są w oparciu o Dni Robocze.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienia w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przy składaniu Zamówienia przez Klienta.

 

 

 

 1. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU 
   1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne Produktów (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
   2. Jeżeli, nie zawarto odmiennej informacji w opisie Produktu, Produkty nie są objęte gwarancją sprzedawcy w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
   3. Reklamacje dotyczące Produktów należy kierować na adres mailowy info@lordoza-komfort.com lub listownie na adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego w tym terminie o planowanym czasie rozpatrzenia reklamacji.
   4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza dostępnym tutaj (link), ale nie jest to obowiązkowe dla zachowania skuteczności reklamacji, o ile treści pisma Konsumenta będzie wynikać jednoznaczne oświadczenie i wola Konsumenta w przedmiocie roszczeń z rękojmi.
   5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie, ale z uwzględnieniem specyfiki żądania – dokonuje usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad lub zwraca płatności w całości lub części na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
   6. W przypadku uznania reklamacji, zostaną również zwrócone Kupującemu uzasadnione koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Kupującego. Sprzedawca ponosi także koszty ponownego nadania towaru do Kupującego.
   7. W przypadku odrzucenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   8. W przypadku odrzucenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://www.wiih.org.pl/.
   9. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów z Oferty zawartej z wykorzystaniem narzędzi Sklepu Internetowego – w terminie 14 dni od odebrania Produktów z Oferty objętych Zamówieniem, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   10. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Produktów, tj. od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktów.
   11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę pisemnie o odstąpieniu od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i dołączeniu pisemnego oświadczenia do przesyłki zawierającej zwrot Produktu.
   12. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza dostępnym tutaj (link), ale nie jest to obowiązkowe dla zachowania skuteczności takiego odstąpienia, o ile z jego treści wynikać będzie bezwarunkowa i jednoznaczna wola Konsumenta, aby od umowy odstąpić.
   13. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   14. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym na podstawie ust. 8 powyżej – Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę odpowiadającą cenie brutto Produktów z Oferty wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu. Sprzedawca nie zwraca poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów przesyłki, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   15. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu bez odesłania Produktu objętego odstąpieniem – nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
   16. Produkty należy odesłać na adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno.
   17. Kupujący ponosi koszty zwrotu lub odesłania Produktów.
   18. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   19. Zwrot kwoty należnej w następstwie odstąpienia od Umowy nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu wraz z Produktem, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego na druku odstąpienia, zaś w przypadku niewskazania numeru rachunku – na rachunek, z którego dokonana była płatność za Produkt. W przypadku niemożności ustalenia rachunku do zwrotu, Sklep będzie kontaktował się z Kupującym w celu określenia sposobu zwrotu.
   20. Jeżeli Produkt z Oferty był kupowany w ramach programu promocyjnego – udzielone ewentualne rabaty na inne Produkty w związku z kupnem Produktu zwracanego – zostaną odliczone od kwoty zwracanej Kupującemu zgodnie z ust. 18 powyżej.
   21. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   22. Niniejszy punkt 21 Regulaminu Sklepu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wacław Niedzielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229.
 2. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego będą przetwarzane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: lordoza-komfort.com/politykaprywatnosci, stanowiąca integralną część Regulaminu Sklepu.
 3. Przed skorzystaniem z narzędzi Sklepu Internetowego Klient ma obowiązek zapoznać się z powyższym dokumentem.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Portalu i Polityki prywatności oraz Polityki cookie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy w stosunku do Konsumentów jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2022.

 
 

Koszyk ( 0 )

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

X